User Tools

Site Tools


2816-i-a-la-gi

Iłża là một thị trấn thuộc huyện Radomski, tỉnh Mazowieckie ở trung-đông Ba Lan. Thị trấn có diện tích 17 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 5062 người và mật độ 320 người/km².[1]

2816-i-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)