User Tools

Site Tools


2813-hydrangea-paniculata-la-gi

Tú cầu có chùy (danh pháp hai phần: Hydrangea paniculata) là một loài tú cầu. Loài này phân bố ở miền đông Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Sakhalin[1]. Lần đầu tiên nó được chính thức được mô tả bởi Philipp Franz von Siebold năm 1829[2]. Đôi khi người ta dùng nó hút như chất gây say, bất chấp sự nguy hiểm của bệnh và / hoặc tử vong do các cyanide[3] hiện diện trong cây này dưới dạng các cyanogenic glycoside.[4].

Bản mẫu:Sơ khai tú cầu

2813-hydrangea-paniculata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)