User Tools

Site Tools


2697-gr-jec-la-gi

Grójec là một thị trấn thuộc huyện Grójecki, tỉnh Mazowieckie ở trung-đông Ba Lan. Thị trấn có diện tích 8 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 15533 người và mật độ 1812 người/km².[1]

2697-gr-jec-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)