User Tools

Site Tools


2638-g2b-la-gi

G2B là tên viết tắt thông thường của hình thức Chính phủ với Doanh nghiệp trong ngành Quản trị kinh doanh.

G2B cũng có thể đề cập đến:

  • Genes, Brain and Behavior, một tiểu thuyết khoa học viễn tưởng
2638-g2b-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)