User Tools

Site Tools


2636-g-ucho-azy-la-gi

Głuchołazy là một thị trấn thuộc huyện Nyski, tỉnh Opolskie ở nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 6 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 14658 người và mật độ 2146 người/km².[1]

2636-g-ucho-azy-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)