User Tools

Site Tools


2634-g-rzno-la-gi

Górzno là một thị trấn thuộc huyện Brodnicki, tỉnh Kujawsko-Pomorskie ở trung-bắc Ba Lan. Thị trấn có diện tích 4 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 1357 người và mật độ 396 người/km².[1]

2634-g-rzno-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)