User Tools

Site Tools


2632-g-ra-kalwaria-la-gi

Góra Kalwaria là một thị trấn thuộc huyện Piaseczyński, tỉnh Mazowieckie ở trung-đông Ba Lan. Thị trấn có diện tích 14 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 11428 người và mật độ 836 người/km².[1]

2632-g-ra-kalwaria-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)