User Tools

Site Tools


2629-g-og-wek-la-gi

Głogówek là một thị trấn thuộc huyện Prudnicki, tỉnh Opolskie ở nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 22 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 5731 người và mật độ 260 người/km².[1]

2629-g-og-wek-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)