User Tools

Site Tools


2625-g-bin-la-gi

Gąbin là một thị trấn thuộc huyện Płocki, tỉnh Mazowieckie ở trung-đông Ba Lan. Thị trấn có diện tích 28 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 4053 người và mật độ 145 người/km².[1]

2625-g-bin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)