User Tools

Site Tools


2575-dzier-oni-w-la-gi

Dzierżoniów là một thị trấn thuộc Dzierżoniowski, tỉnh Dolnośląskie ở miền tây nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 20 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 33943 người và mật độ 1691 người/km².[1]

2575-dzier-oni-w-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)