User Tools

Site Tools


2574-dzia-oszyn-la-gi

Działoszyn là một thị trấn thuộc huyện Pajęczański, tỉnh Łódźkie ở trung tâm Ba Lan. Thị trấn có diện tích 5 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 6099 người và mật độ 1235 người/km².[1]

2574-dzia-oszyn-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)