User Tools

Site Tools


2571-duszniki-zdr-j-la-gi

Duszniki-Zdrój là một thị trấn thuộc Kłodzki, tỉnh Dolnośląskie ở miền tây nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 22 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 4860 người và mật độ 218 người/km².[1]

2571-duszniki-zdr-j-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)