User Tools

Site Tools


2568-drobin-la-gi

Drobin là một thị trấn thuộc huyện Płocki, tỉnh Mazowieckie ở trung-đông Ba Lan. Thị trấn có diện tích 10 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 2898 người và mật độ 300 người/km².[1]

2568-drobin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)