User Tools

Site Tools


2554-doanh-nghi-p-v-i-kh-ch-h-ng-la-gi

Doanh nghiệp với Khách hàng hay còn gọi là B2C (Business-to-Consumer) là hình thức thương mại điện tử giao dịch giữa công ty và người tiêu dùng (khách hàng). Đây còn gọi là dịch vụ bán lẻ trực tuyến của các công ty qua mạng Internet, thường được thực hiện qua thông qua các chương trình Tiếp thị liên kết.

  • Thương mại điện tử
  • Doanh nghiệp với Doanh nghiệp
  • Khách hàng với Khách hàng
  • Kinh doanh điện tử
2554-doanh-nghi-p-v-i-kh-ch-h-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)