User Tools

Site Tools


2523-danh-s-ch-c-c-ph-n-m-m-ngu-n-m-v-mi-n-ph-th-ng-m-i-i-n-t-la-gi

Tên phần mềm Ngôn ngữ lập trình Cơ sở dữ liệu Bản quyền Phiên bản ổn định Ngày ra phiên bản đầu tiên Ngày ra phiên bản mới nhất Batavi PHP MySQL GNU General Public License 1.2.1 2012-01-18[1]Bigfish Java một vài loại Open Software License 2011-08-31 2012-05-07[2]Broadleaf Commerce Java một vài loại Apache License 2.0 1.5.4 2012-02-21 Bots (edi) Python chưa có sẵn GNU General Public License 2.1.0 2012-01-02 Interchange Perl một vài loại GNU General Public License 5.6.3 2010-03-24[3]Magento PHP MySQL Open Software License 1.6.2.0 2007-08-31 2012-01-11[4]nopCommerce ASP.NET MVC MS SQL GNU General Public License 2.60 2009 2012-07-01 OFBiz Java một vài loại Apache License 2.0 10.04 2011-01-19 osCommerce PHP MySQL GNU General Public License 3.0.2 2000 2011-08-06[5]osCMax PHP MySQL GNU General Public License 2.5.0[6] 2012-02-20 PrestaShop PHP MySQL OSL Ver. 3 / AFL Ver. 3 1.4.6.2 2007 2011-11-25[7]Ubercart PHP MySQL GNU General Public License 3.0 2012-02-01[8]Zen Cart PHP MySQL GNU General Public License 1.5.0 2003, osCommerce 2011-12-31[9]
2523-danh-s-ch-c-c-ph-n-m-m-ngu-n-m-v-mi-n-ph-th-ng-m-i-i-n-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)