User Tools

Site Tools


2515-danaus-eresimus-la-gi


Danaus eresimus là một loài bướm thuộc chi Danaus, họ Bướm giáp. Loài này sinh sống ở Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Chúng bay chậm và dễ bị tiếp cận nhưng chúng sẽ bay một khoảng cách khi bị tiếp cận quá gần.[2]

  1. ^ Opler, P. A.; A. D. Warren (2002). “Danaus eresimus”. NatureServe. Truy cập ngày 12 tháng 7 năm 2013. 
  2. ^ Rick Cech and Guy Tudor (2005). Butterflies of the East Coast. Princeton University Press, Princeton, NJ. ISBN 0-691-09055-6
2515-danaus-eresimus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)