User Tools

Site Tools


2494-czersk-la-gi

Czersk là một thị trấn thuộc huyện Chojnicki, tỉnh Pomorskie ở bắc Ba Lan. Thị trấn có diện tích 10 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 9673 người và mật độ 994 người/km².[1]

2494-czersk-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)