User Tools

Site Tools


2491-czarna-bia-ostocka-la-gi

Czarna Białostocka là một thị trấn thuộc huyện Białostocki, tỉnh Podlaskie ở đông-bắc Ba Lan. Thị trấn có diện tích 14 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 9512 người và mật độ 666 người/km².[1]

2491-czarna-bia-ostocka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)