User Tools

Site Tools


2448-ciechan-w-la-gi

Ciechanów là một thị trấn thuộc huyện Ciechanowski, tỉnh Mazowieckie ở trung-đông Ba Lan. Thị trấn có diện tích 33 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 44963 người và mật độ 1372 người/km².[1]

2448-ciechan-w-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)