User Tools

Site Tools


2404-ch-nh-ph-v-i-ch-nh-ph-la-gi

Chính phủ với Chính phủ (viết tắt G2G) là hình thức giao dịch trực tuyến không mang tính thương mại giữa các tổ chức chính phủ, phòng ban và chính quyền với các tổ chức chính phủ, phòng ban và chính quyền khác với nhau. Hình thức này sử dụng nhiều ở nước Anh.

  • Thương mại điện tử
  • Chính phủ điện tử
  • Kinh doanh
  • Messaging Sub-Systems in the UK Government - an overview of G2G systems at use in the UK (author: Wayne Horkan)
2404-ch-nh-ph-v-i-ch-nh-ph-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)