User Tools

Site Tools


2384-c-voi-u-d-a-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

2384-c-voi-u-d-a-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Cá voi đầu dưa</​b>​ (danh pháp hai phần: <​i><​b>​Peponocephala electra</​b></​i>​) là một loài cá voi có răng thuộc họ Delphinidae. Loài cá voi đầu dưa có mối quan hện gẫn gũi với cá hổ kình lùn và cá voi hoa tiêu. Nó cũng có mối quan hẹ với cá giả hổ kình. Loài này phân bố khắp các vùng nước nhiệt đới trên thế giới dù ít được con người nhìn thấy vì nó thích vùng nước sâu<sup id="​cite_ref-fb_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Cá voi đầu dưa sống xa bờ tại tất cả các đại dương nhiệt đới và cận nhiệt đới trên thế giới. Ở rìa phía bắc của phạm vi của nó, nó cũng có thể được tìm thấy ở vùng biển ôn đới. Cá thểđã được nhìn thấy ngoài khơi bờ biển phía nam của Ireland. Tuy nhiên thông thường cá voi đầu dưa được tìm thấy ngoài thềm lục địa giữa 20 ° N, 20 ° B. Hawaii và Cebu, Philippines,​ các địa điểm nhìn thấy cá voi vì thềm lục địa hẹp. Mặc dù không có dữ liệu cụ thể tồn tại, loài cá voi này là loài không di cư, giống như các loài trong phân họ của nó.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​ul><​li><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​14px-Wikispecies-logo.svg.png"​ width="​14"​ height="​16"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​20px-Wikispecies-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​27px-Wikispecies-logo.svg.png 2x" data-file-width="​941"​ data-file-height="​1103"/>​ Dữ liệu liên quan tới Peponocephala electra tại Wikispecies</​li>​
 +<​li>​BBC:​ Hundreds of whales rescued in Philippines</​li>​
 +<​li>​Aschettino,​ J.M. 2010. Population size and structure of melon-headed whales (Peponocephala electra) around the main Hawaiian Islands: evidence of multiple populations based on photographic data. M.Sc. Thesis, Hawai‘i Pacific University. 117 pp.</​li>​
 +<​li>​Baird,​ R.W., J.M. Aschettino, D.J. McSweeney, D.L. Webster, G.S. Schorr, S. Baumann-Pickering and S.D. Mahaffy. 2010. Melon-headed whales in the Hawaiian archipelago:​ an assessment of population structure and long-term site fidelity based on photo-identification.</​li>​
 +<​li>​Southall,​ B.L., R. Braun, F.M.D. Gulland, A.D. Heard, R.W. Baird, S.M. Wilkin, and T.K. Rowles. 2006. Hawaiian melon-headed whale (Peponocephala electra) mass stranding event of July 3–4, 2004. NOAA Technical Memorandum NMFS-OPR-31.</​li>​
 +<​li>​Memorandum of Understanding Concerning the Conservation of the Manatee and Small Cetaceans of Western Africa and Macaronesia.</​li>​
 +<​li>​Official webpage of the Memorandum of Understanding for the Conservation of Cetaceans and Their Habitats in the Pacific Islands Region</​li></​ul>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1246
 +Cached time: 20181011165856
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.192 seconds
 +Real time usage: 0.257 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1492/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 15262/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1390/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 4247/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.033/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 936 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 203.949 ​     1 -total
 + ​67.57% ​ 137.802 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​35.15% ​  ​71.684 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​13.64% ​  ​27.823 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  9.40%   ​19.162 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Cetacea-stub
 +  7.80%   ​15.906 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  7.00%   ​14.282 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  5.24%   ​10.690 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikispecies-inline
 +  4.20%    8.568      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  3.03%    6.186      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Sister-inline
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1264174-0!canonical and timestamp 20181011165856 and revision id 42354665
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
2384-c-voi-u-d-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)