User Tools

Site Tools


2379-c-tuy-t-s-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

2379-c-tuy-t-s-ng-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​55/​Lota_lota_GLERL_1.jpg/​250px-Lota_lota_GLERL_1.jpg"​ width="​250"​ height="​119"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​55/​Lota_lota_GLERL_1.jpg/​375px-Lota_lota_GLERL_1.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​55/​Lota_lota_GLERL_1.jpg/​500px-Lota_lota_GLERL_1.jpg 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​381"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Cá tuyết sông, <​i>​Lota lota</​i></​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Cá tuyết sông</​b>​ (danh pháp hai phần: <​i><​b>​Lota lota</​b></​i>​) là một loài cá thuộc họ Cá tuyết sông. Nó là loài duy nhất của chi. Giống như nhiều loài cá tuyết khác, nó giống giữa lươn và cá trê, nó có thân như rắn nhưng có thể dễ phân biệt do có râu trên cằm.
 +</​p><​p>​Cá tuyết sông có phạm vi phân bố trên 40 ° B. Quần thể liên tục từ quần đảo Anh về phía đông trên khắp châu Âu và châu Á đến eo biển Bering. Về phía Bắc Mỹ, cá tuyết sông có phạm vi về phía đông từ bán đảo Seward ở Alaska New Brunswick dọc theo bờ biển Đại Tây Dương. Cá tuyết sông phổ biến nhất trong suối và hồ của Bắc Mỹ và châu Âu. Chúng khá phổ biến ở hồ Erie nhưng cũng được tìm thấy trong Ngũ Đại Hồ. Phân tích di truyền gần đây cho thấy rằng các mô hình địa lý của cá tuyết sông có thể cho thấy nhiều loài hoặc phân loài, loài này phân loại duy nhất phần nào gây hiểu lầm.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 + 
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1257
 +Cached time: 20181011204510
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.128 seconds
 +Real time usage: 0.161 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1446/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 12967/​2097152 bytes
 +Template argument size: 873/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.024/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 921 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 130.151 ​     1 -total
 + ​76.33% ​  ​99.344 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​42.63% ​  ​55.482 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​15.10% ​  ​19.657 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 + ​12.74% ​  ​16.583 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Actinopterygii-stub
 +  9.12%   ​11.874 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  6.29%    8.192      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikispecies-inline
 +  4.88%    6.350      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  4.45%    5.796      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  3.98%    5.174      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_colour
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1265709-0!canonical and timestamp 20181011204510 and revision id 23735275
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
2379-c-tuy-t-s-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)