User Tools

Site Tools


2377-c-tuy-t-b-n-r-u-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

2377-c-tuy-t-b-n-r-u-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Cá tuyết đá bốn râu</​b>​ (danh pháp hai phần: <​i><​b>​Enchelyopus cimbrius</​b></​i>​) là một loài cá thuộc Họ Cá tuyết sông.<​sup id="​cite_ref-FB_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Loài này có phạm vi phân bố Tây Bắc Đại Tây Dương phía bắc Vịnh Mexico đến Newfoundland,​ phía tây Greenland. Phía đông bắc Đại Tây Dương bờ biển của châu Âu và nước Anh từ Biển Barents đến phía bắc vịnh Biscay. Một địa phương tại Cape Blanc, Mauritanie. Báo cáo từ Estobnia. Loài cá này có một râu rên cằm, trên đầu mõm, và một ở mỗi lỗ mũi trước. Vi lưng đầu tiên rất dài, theo sau là một hàng nhỏ, sợi thịt. Màu sắc khác nhau từ sẫm đến nhạt.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 + 
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1302
 +Cached time: 20181017085342
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.164 seconds
 +Real time usage: 0.222 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1492/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 18396/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1546/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 532/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.037/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.4 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 195.975 ​     1 -total
 + ​59.40% ​ 116.417 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​27.74% ​  ​54.354 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​21.34% ​  ​41.828 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7883;​ch_thu&#​7853;​t
 + ​19.14% ​  ​37.504 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​13.38% ​  ​26.221 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  6.60%   ​12.933 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Actinopterygii-stub
 +  5.93%   ​11.617 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikispecies
 +  5.03%    9.861      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +  4.95%    9.698      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1265711-0!canonical and timestamp 20181017085342 and revision id 23735268
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
2377-c-tuy-t-b-n-r-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)