User Tools

Site Tools


2372-c-t-b-c-c-c-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

2372-c-t-b-c-c-c-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox taxobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ rgb(211,​211,​164);"><​i>​Falco rusticolus</​i></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Falco rusticolus white cropped.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c8/​Falco_rusticolus_white_cropped.jpg/​280px-Falco_rusticolus_white_cropped.jpg"​ width="​280"​ height="​316"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c8/​Falco_rusticolus_white_cropped.jpg/​420px-Falco_rusticolus_white_cropped.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c8/​Falco_rusticolus_white_cropped.jpg/​560px-Falco_rusticolus_white_cropped.jpg 2x" data-file-width="​813"​ data-file-height="​918"/></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Tình trạng bảo tồn</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Phân loại khoa học</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giới <​small>​(<​i>​regnum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Animalia</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngành <​small>​(<​i>​phylum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Chordata</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lớp <​small>​(<​i>​class</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Aves</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phân lớp <​small>​(<​i>​subclass</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Neornithes</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phân thứ lớp <​small>​(<​i>​infraclass</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Neognathae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Liên bộ <​small>​(<​i>​superordo</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Neoaves</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bộ <​small>​(<​i>​ordo</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Falconiformes</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Họ <​small>​(<​i>​familia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Falconidae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chi <​small>​(<​i>​genus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i>​Falco</​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phân chi <​small>​(<​i>​subgenus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i>​Hierofalco</​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Loài <​small>​(<​i>​species</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i><​b>​F. rusticolus</​b></​i></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Danh pháp hai phần</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<span style="​font-weight:​ bold"><​i>​Falco rusticolus</​i></​span><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​Linnaeus,​ 1758 </​span></​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Falco rusticolus distr.png"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Falco_rusticolus_distr.png/​280px-Falco_rusticolus_distr.png"​ width="​280"​ height="​79"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Falco_rusticolus_distr.png/​420px-Falco_rusticolus_distr.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Falco_rusticolus_distr.png/​560px-Falco_rusticolus_distr.png 2x" data-file-width="​2000"​ data-file-height="​567"/><​br/></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Danh pháp đồng nghĩa</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div align="​left">​
 +<div class="​NavFrame collapsed"​ style="​border:​ none; padding: 0;">​
 +<​p><​small>​List</​small></​p>​
 +<ul class="​NavContent"​ style="​text-align:​ left; font-size: 105%; margin-top: 0; margin-bottom:​ 0; line-height:​ inherit;"><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"><​i>​Falco arcticus</​i><​br/><​small>​Holbøll,​ 1843</​small>​
 + </​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"><​i>​Falco candicans</​i><​br/><​small>​Gmelin,​ 1788</​small>​
 + </​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"><​i>​Falco islandus</​i><​br/><​small>​Brünnich,​ 1764</​small>​
 + </​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"><​i>​Falco obsoletus</​i><​br/><​small>​Gmelin,​ 1788</​small>​
 + </​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"><​i>​Falco rusticolus candicans</​i><​br/><​small>​Gmelin,​ 1788</​small>​
 + </​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"><​i>​Falco rusticolus grebnitzkii</​i><​br/><​small>​(Severtzov,​ 1885)</​small>​
 + </​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"><​i>​Falco rusticolus intermedius</​i><​br/><​small>​Gloger,​ 1834</​small>​
 + </​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"><​i>​Falco rusticolus islandus</​i><​br/><​small>​Brünnich,​ 1764</​small>​ (but Xem trong bài)
 + </​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"><​i>​Falco rusticolus obsoletus</​i><​br/><​small>​Gmelin,​ 1788</​small>​
 + </​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"><​i>​Falco rusticolus rusticolus</​i><​br/><​small>​Linnaeus,​ 1758</​small>​
 + </​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"><​i>​Falco swarthi</​i><​br/><​small>​L.H. Miller, 1927</​small>​
 + </​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"><​i>​Hierofalco grebnitzkii</​i><​br/><​small>​Severtzov,​ 1885)</​small>​
 + </​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"><​i>​Hierofalco islandus</​i><​br/><​small>​(Brünnich,​ 1764)</​small>​
 + </​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"><​i>​Hierofalco rusticolus</​i><​br/><​small>​(Linnaeus,​ 1758)</​small>​
 + </​li><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"><​i>​Hierofalco rusticolus candicans</​i><​br/><​small>​(Gmelin,​ 1788)</​small>​
 +</​li></​ul></​div></​div></​td></​tr></​tbody></​table><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5b/​Faucon_gerfaut_MHNT.jpg/​220px-Faucon_gerfaut_MHNT.jpg"​ width="​220"​ height="​183"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5b/​Faucon_gerfaut_MHNT.jpg/​330px-Faucon_gerfaut_MHNT.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5b/​Faucon_gerfaut_MHNT.jpg/​440px-Faucon_gerfaut_MHNT.jpg 2x" data-file-width="​4991"​ data-file-height="​4147"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​Cắt Bắc Cực </​b>​(danh pháp hai phần: <​i><​b>​Falco rusticolus</​b></​i>​) là loài lớn nhất trong Chi Cắt. Loài cắt này sinh sản ở trên bờ biển Bắc Cực và các đảo ở Bắc Mỹ, châu Âu, và châu Á. Nó chủ yếu loài không di trú nhưng một số con lại di chuyển đến các khu vực khác sau mùa sinh sản, hoặc trong mùa đông. Cắt Bắc Cực phân bố ở phần lớn Bắc bán cầu, với số lượng sinh sống ở Bắc Mỹ, Greenland và Bắc Âu. Bộ lông của nó thay đổi theo vị trí, với màu sắc từ trắng toàn thân cho đến màu nâu sẫm. Cắt Bắc Cực là quốc điểu của đất nước Iceland.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1254
 +Cached time: 20181011125605
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.216 seconds
 +Real time usage: 0.285 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1823/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 36826/​2097152 bytes
 +Template argument size: 7883/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 4803/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.046/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.53 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 229.546 ​     1 -total
 + ​51.89% ​ 119.105 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​28.90% ​  ​66.350 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​21.88% ​  ​50.220 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​17.43% ​  ​40.002 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​IUCN
 + ​14.10% ​  ​32.376 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​12.43% ​  ​28.542 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  6.57%   ​15.070 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Aves-stub
 +  5.57%   ​12.785 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikispecies
 +  5.21%   ​11.969 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​787011-0!canonical and timestamp 20181011125605 and revision id 23192408
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
2372-c-t-b-c-c-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)