User Tools

Site Tools


2371-c-qu-m-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

2371-c-qu-m-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Cò quăm đỏ</​b><​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ (danh pháp hai phần: <​i>​Eudocimus ruber</​i>​) là một loài chim thuộc Họ Cò quăm. Nó sinh sống vùng nhiệt đới Nam Mỹ và hải đảo vùng Caribê. Hình dáng của nó giống như hầu hết 27 loài cò quăm còn tồn tại khác, nhưng nó khác biệt đáng kể ở màu lông rực rỡ đỏ tươi của nó làm cho nó không thể nhầm lẫn.
 +</​p><​p>​Loài cò có kích thước vừa có số lượng đông đảo, sung mãn khỏe mạnh, và nó thích tình trạng được bảo vệ từ người sang người. Tình trạng IUCN của nó là "ít được quan tâm nhất"​.
 +</​p><​p>​Loài này lần đầu tiên được phân loại bởi Carl Linnaeus vào năm 1758. Ban đầu cho danh pháp hai phần là Scolopax rubra (tên kết hợp ruber tính từ Latin, "​đỏ"​),​ loài này sau đó được đổi thành Guara rubra và cuối cùng là Eudocimus ruber.
 +</p>
  
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Cò quăm đỏ</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1295
 +Cached time: 20181012184231
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.236 seconds
 +Real time usage: 0.299 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1800/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 28192/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1835/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3790/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.047/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.73 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 256.366 ​     1 -total
 + ​58.73% ​ 150.567 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​31.08% ​  ​79.685 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​17.56% ​  ​45.026 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​13.50% ​  ​34.608 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​IUCN
 + ​12.32% ​  ​31.582 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 + ​11.13% ​  ​28.544 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  7.34%   ​18.814 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Aves-stub
 +  5.73%   ​14.678 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  5.52%   ​14.149 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Commonscat
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​841305-0!canonical and timestamp 20181012184231 and revision id 26102898
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
2371-c-qu-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)