User Tools

Site Tools


2370-c-nh-qu-t-n-ng-h-ng-ngang-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

2370-c-nh-qu-t-n-ng-h-ng-ngang-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b2/​Iwo_Jima_Osprey.jpg/​220px-Iwo_Jima_Osprey.jpg"​ width="​220"​ height="​157"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b2/​Iwo_Jima_Osprey.jpg/​330px-Iwo_Jima_Osprey.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b2/​Iwo_Jima_Osprey.jpg/​440px-Iwo_Jima_Osprey.jpg 2x" data-file-width="​2100"​ data-file-height="​1500"/> ​ </​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b4/​Fw_61_V.JPG/​220px-Fw_61_V.JPG"​ width="​220"​ height="​138"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b4/​Fw_61_V.JPG/​330px-Fw_61_V.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b4/​Fw_61_V.JPG/​440px-Fw_61_V.JPG 2x" data-file-width="​1010"​ data-file-height="​632"/> ​ </​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​25/​MI-12.JPG/​220px-MI-12.JPG"​ width="​220"​ height="​147"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​25/​MI-12.JPG/​330px-MI-12.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​25/​MI-12.JPG/​440px-MI-12.JPG 2x" data-file-width="​3888"​ data-file-height="​2592"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​Cánh quạt nâng hàng ngang</​b>​ là một sơ đồ nguyên tắc của cánh quạt của máy bay trực thăng. Trong sơ đồ nguyên tắc này trực thăng sẽ mang hai hệ thống cánh quạt nằm trên cùng một mặt phẳng ngang, trong đó một cánh quạt nằm ở bên trái và cánh quạt còn lại nằm ở bên phải của máy bay.
 +</​p><​p>​Sơ đồ nguyên tắc này giúp trực thăng không cần phải sử dụng cánh quạt đuôi để triệt tiêu mô men quay ngang của thân trực thăng như trong sơ đồ Sikorsky thông thường; lý do là hai cánh quạt nâng quay ngược chiều nhau như vậy sẽ triệt tiêu mô men quay lẫn nhau. Việc không dùng cánh quạt đuôi giúp tiết kiệm được rất nhiều nhiên liệu do công của cánh quạt đuôi sinh ra chỉ để giúp triệt tiêu mô men quay chứ không giúp trực thăng trong việc di chuyển. Và do bố trí xa nhau nên các cánh quạt cũng không có cơ hội va chạm vào nhau gây hư hỏng. Sơ đồ nguyên tắc này cũng có ưu điểm là có thể sản sinh ra sức nâng lớn với các cánh quạt nhỏ, nguyên do là có đến hai cánh quạt nâng cùng làm việc.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span id="​Danh_s.C3.A1ch_m.E1.BB.99t_s.E1.BB.91_tr.E1.BB.B1c_th.C4.83ng_s.E1.BB.AD_d.E1.BB.A5ng_c.C3.A1nh_qu.E1.BA.A1t_n.C3.A2ng_n.E1.BA.B1m_ngang"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Danh_sách_một_số_trực_thăng_sử_dụng_cánh_quạt_nâng_nằm_ngang">​Danh sách một số trực thăng sử dụng cánh quạt nâng nằm ngang</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span id="​Tr.E1.BB.B1c_th.C4.83ng_th.C3.B4ng_th.C6.B0.E1.BB.9Dng"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Trực_thăng_thông_thường">​Trực thăng thông thường</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span id="​Tr.E1.BB.B1c_th.C4.83ng_c.C3.B3_c.C3.A1nh_qu.E1.BA.A1t_n.C3.A2ng_xoay_h.C6.B0.E1.BB.9Bng"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Trực_thăng_có_cánh_quạt_nâng_xoay_hướng">​Trực thăng có cánh quạt nâng xoay hướng</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1296
 +Cached time: 20181017085342
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.108 seconds
 +Real time usage: 0.157 seconds
 +Preprocessor visited node count: 405/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 23277/​2097152 bytes
 +Template argument size: 271/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.032/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.27 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 102.303 ​     1 -total
 + ​50.88% ​  ​52.049 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​35.64% ​  ​36.458 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​19.40% ​  ​19.844 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Aviation_lists
 + ​15.92% ​  ​16.288 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​12.11% ​  ​12.384 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_h&​agrave;​ng_kh&​ocirc;​ng
 + ​10.44% ​  ​10.683 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  9.17%    9.386      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Unreferenced
 +  5.53%    5.657      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  4.77%    4.879      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​USS
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1266364-0!canonical and timestamp 20181017085342 and revision id 22153402
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
2370-c-nh-qu-t-n-ng-h-ng-ngang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)