User Tools

Site Tools


2366-c-n-c-u-long-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

2366-c-n-c-u-long-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Cù đèn Cửu Long</​b><​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ hay còn gọi <​b>​khổ sâm</​b>,<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup><​b>​ba đậu khổ sâm</​b><​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ (danh pháp khoa học: <​i><​b>​Croton kongensis</​b></​i>​) là một loài thực vật có hoa trong họ Đại kích. Loài này được Gagnep. mô tả khoa học đầu tiên năm 1921 publ. 1922.<​sup id="​cite_ref-tpl_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-tpl-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​The Plant List (2010). “<​i>​Croton kongensis</​i>​”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 3 tháng 6 năm 2013</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AC%C3%B9+%C4%91%C3%A8n+C%E1%BB%ADu+Long&​amp;​rft.au=The+Plant+List&​amp;​rft.aulast=The+Plant+List&​amp;​rft.btitle=Croton+kongensis&​amp;​rft.date=3+th%C3%A1ng+6+n%C4%83m+2013&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.theplantlist.org%2Ftpl1.1%2Frecord%2Fkew-50268&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Phạm Hoàng Hộ; <​i>​Cây cỏ Việt Nam</​i>​ - tập 2; Nhà xuất bản Trẻ - 1999; Mục loài 4897, trang 240</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Đỗ Tất Lợi; <​i>​Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam</​i>;​ Nhà xuất bản Y học - 2004; trang 824</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Nguyễn Tiến Bân, Nguyễn Quốc Bình, Vũ Văn Cẩn, Lê Mộng Chân, Nguyễn Ngọc Chính, Vũ Văn Dũng, Nguyễn Văn Dư, Trần Đình Đại, Nguyễn Kim Đào, Nguyễn Thị Đỏ, Nguyễn Hữu Hiến, Nguyễn Đình Hưng, Dương Đức Huyến, Nguyễn Đăng Khôi, Nguyễn Khắc Khôi, Trần Kim Liên, Vũ Xuân Phương, Hoàng Thị Sản, Nguyễn Văn Tập, Nguyễn Nghĩa Thìn; <​i>​Tên cây rừng Việt Nam</​i>;​ Nhà xuất bản Nông nghiệp - 2000; Trang 163.</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1275
 +Cached time: 20181010222347
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.180 seconds
 +Real time usage: 0.225 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1475/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 13117/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1105/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2419/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.046/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.47 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 194.574 ​     1 -total
 + ​58.68% ​ 114.177 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​36.40% ​  ​70.828 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​24.01% ​  ​46.722 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​17.37% ​  ​33.796 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  8.73%   ​16.986 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Crotoneae-stub
 +  7.07%   ​13.766 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  4.45%    8.651      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  4.43%    8.625      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikispecies-inline
 +  4.29%    8.341      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1791321-0!canonical and timestamp 20181010222347 and revision id 26515346
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
2366-c-n-c-u-long-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)