User Tools

Site Tools


2365-c-m-xuy-n-th-tr-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

2365-c-m-xuy-n-th-tr-n-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Cẩm Xuyên</​b>​ là một thị trấn thuộc huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Thị trấn Cẩm Xuyên có diện tích 6.61 km², dân số năm 1999 là 8058 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 1219 người/​km².
 +</p>
  
 +<​ul><​li>​Năm 1986: thành lập thị trấn Cẩm Xuyên trên cơ sở 91,5 hécta diện tích tự nhiên với 130 người của xã Cẩm tiến; 52 hécta diện tích tự nhiên với 130 người của xã Cẩm Quan và 3.783 người là cán bộ, công nhân viên Nhà nước;<​sup id="​cite_ref-qd61_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup></​li>​
 +<​li>​Năm 1997: sáp nhập xã Cẩm Tiến thuộc Huyện Cẩm Xuyên vào thị trấn Cẩm Xuyên.<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1248
 +Cached time: 20181013091319
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.164 seconds
 +Real time usage: 0.210 seconds
 +Preprocessor visited node count: 926/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 38163/​2097152 bytes
 +Template argument size: 693/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2455/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.063/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.08 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 171.337 ​     1 -total
 + ​62.92% ​ 107.799 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​55.97% ​  ​95.899 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​20.97% ​  ​35.924 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​20.42% ​  ​34.979 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​14.75% ​  ​25.278 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  9.76%   ​16.720 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_C&#​7849;​m_Xuy&​ecirc;​n
 +  8.52%   ​14.597 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  5.92%   ​10.137 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  5.64%    9.671      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​_T&#​297;​nh
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1262672-0!canonical and timestamp 20181013091319 and revision id 40659255
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
2365-c-m-xuy-n-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)