User Tools

Site Tools


2363-c-l-ng-tong-m-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

2363-c-l-ng-tong-m-ng-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Cá lòng tong mương</​b>​ (danh pháp hai phần: <​i><​b>​Luciosoma bleekeri</​b></​i>​) là một loài cá trong họ Cá chép. Chúng được mô tả lần đầu tiên bởi Steindachner vào năm 1878. Loài cá này sinh sống chủ yếu ở lưu vực các sông Chao Phraya, Mae Klong và Mê Kông tại Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam. Nó chủ yếu sinh sống ở sông, di chuyển vào rừng ngập lụt trong mùa lũ và quay lại sông khi lũ lụt rút. Nó thường bơi gần mặt nước thành đàn<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​. Đây là món ăn phổ biến trong ẩm thực Thái Lan, ẩm thực Lào và ẩm thực Campuchia.
 +</p>
  
 +
 +
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4d/​Luciosoma_bleekeri-fried76.jpg/​220px-Luciosoma_bleekeri-fried76.jpg"​ width="​220"​ height="​155"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4d/​Luciosoma_bleekeri-fried76.jpg/​330px-Luciosoma_bleekeri-fried76.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4d/​Luciosoma_bleekeri-fried76.jpg/​440px-Luciosoma_bleekeri-fried76.jpg 2x" data-file-width="​889"​ data-file-height="​627"/> ​ </​div></​div>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1263
 +Cached time: 20181011022701
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.148 seconds
 +Real time usage: 0.197 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1405/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 11668/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1083/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 325/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.021/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 913 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 150.483 ​     1 -total
 + ​74.64% ​ 112.316 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​35.73% ​  ​53.764 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​14.20% ​  ​21.367 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 + ​12.76% ​  ​19.197 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Cyprinidae-stub
 + ​10.22% ​  ​15.372 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  6.76%   ​10.179 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikispecies-inline
 +  5.58%    8.398      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  4.60%    6.927      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Sister-inline
 +  4.59%    6.909      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1261914-0!canonical and timestamp 20181011022700 and revision id 23540849
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
2363-c-l-ng-tong-m-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)