User Tools

Site Tools


2363-c-l-ng-tong-m-ng-la-gi

Cá lòng tong mương (danh pháp hai phần: Luciosoma bleekeri) là một loài cá trong họ Cá chép. Chúng được mô tả lần đầu tiên bởi Steindachner vào năm 1878. Loài cá này sinh sống chủ yếu ở lưu vực các sông Chao Phraya, Mae Klong và Mê Kông tại Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam. Nó chủ yếu sinh sống ở sông, di chuyển vào rừng ngập lụt trong mùa lũ và quay lại sông khi lũ lụt rút. Nó thường bơi gần mặt nước thành đàn[1]. Đây là món ăn phổ biến trong ẩm thực Thái Lan, ẩm thực Lào và ẩm thực Campuchia.

2363-c-l-ng-tong-m-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)