User Tools

Site Tools


2362-c-l-ng-m-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

2362-c-l-ng-m-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Cá láng đốm</​b>,​ còn gọi là <​b>​cá nhái đốm</​b>,​ <​b>​cá sấu hỏa tiễn</​b>,​ <​b>​cá sấu mõm dài</​b>​ (tên khoa học <​i><​b>​Lepisosteus oculatus</​b></​i>​) là một loài cá nước ngọt nguyên thuỷ thuộc họ Lepisosteidae,​ có nguồn gốc Bắc Mỹ. Chúng có nhiều đốm đen trên mình, đầu và vây. Cá láng đống có mõm dài với răng sắc nhọn để ăn các loài cá khác và động vật giáp xác. Trung bình, chiều dài của chúng là 0,61–0,91 mét (2–3 ft) và cân nặng 1,8–2,7 kilôgam (4–6 lb),​ đây là loài cá láng nhỏ nhất.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Cá láng đốm</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table>​
 + 
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1268
 +Cached time: 20181011094602
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.192 seconds
 +Real time usage: 0.265 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1562/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 17461/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2014/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3272/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.053/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.41 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 227.715 ​     1 -total
 + ​49.97% ​ 113.786 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​25.39% ​  ​57.817 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​17.08% ​  ​38.894 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 +  8.75%   ​19.922 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  7.46%   ​16.989 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Actinopterygii-stub
 +  6.20%   ​14.111 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Commonscat
 +  5.81%   ​13.232 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  5.58%   ​12.698 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +  4.40%   ​10.026 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​512920-0!canonical and timestamp 20181011094601 and revision id 22730498
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
2362-c-l-ng-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)