User Tools

Site Tools


2357-c-heo-c-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

2357-c-heo-c-ng-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Cá heo cảng</​b>​ (tên khoa học <​i><​b>​Phocoena phocoena</​b></​i>​) là một trong 6 loài cá heo chuột. Đây là một trong những động vật có vú biển nhất. Như tên gọi của nó, nó ở gần các khu vực ven biển, cửa sông, và như vậy, là cá heo quen thuộc nhất đối với những người xem cá heo. Cá heo này thường bơi ngược lên dòng sông, và có được nhìn thấy sâu trong đất liền cách bờ biển hàng trăm dặm. Cảng cá heo có thể là đa kiểu, với địa lý quần thể riêng biệt đại diện cho các giống khác biệt: "P. p. phocoena "ở Bắc Đại Tây Dương và Tây Phi, <i>P. p. relicta</​i>​ tại Biển Đen và biển Azov, một quần thể không có tên ở phía tây bắc Thái Bình Dương và<​i>​ P. p. vomerina "trong vùng đông bắc Thái Bình Dương<​sup id="​cite_ref-shirihai_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​.</​i>​
 +</p>
  
 +
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-iucn-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Hammond,​ P.S., Bearzi, G., Bjørge, A., Forney, K., Karczmarski,​ L., Kasuya, T., Perrin, W.F., Scott, M.D., Wang, J.Y., Wells, R.S. &amp; Wilson, B. (2008). <​i>​Phocoena phocoena</​i>​. <​i>​2008 Sách đỏ IUCN</​i>​. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế 2008. Truy cập ngày 7 tháng 10 năm 2008.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​10th edition of Systema Naturae</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-shirihai-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Shirihai,​ Hadoram and Jarrett, Brett (2006). <​i><​span/></​i>​Whales,​ Dolphins and Seals - A Field Guide to the Marine Mammals of the World<​i><​span/></​i>​. A&amp;C Black Publishers. ISBN 0-7136-7037-1.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AC%C3%A1+heo+c%E1%BA%A3ng&​amp;​rft.au=Shirihai%2C+Hadoram+and+Jarrett%2C+Brett&​amp;​rft.aulast=Shirihai%2C+Hadoram+and+Jarrett%2C+Brett&​amp;​rft.btitle=Whales%2C+Dolphins+and+Seals+-+A+Field+Guide+to+the+Marine+Mammals+of+the+World&​amp;​rft.date=2006&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=0-7136-7037-1&​amp;​rft.pub=A%26C+Black+Publishers&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​b>​Cá heo cảng</​b></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1328
 +Cached time: 20181012011835
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.516 seconds
 +Real time usage: 0.597 seconds
 +Preprocessor visited node count: 8046/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 379045/​2097152 bytes
 +Template argument size: 42741/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 17/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 8020/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.181/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 3.69 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +169.64% ​ 790.567 ​    21 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +100.00% ​ 466.036 ​     1 -total
 + ​54.95% ​ 256.085 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Cetacea
 + ​53.68% ​ 250.150 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_with_collapsible_groups
 + ​36.25% ​ 168.924 ​    14 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_subgroup
 + ​23.08% ​ 107.548 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​11.30% ​  ​52.683 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 +  9.88%   ​46.047 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  6.43%   ​29.954 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_s&​aacute;​ch
 +  5.30%   ​24.678 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1264010-0!canonical and timestamp 20181012011834 and revision id 42512651
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
2357-c-heo-c-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)