User Tools

Site Tools


2354-c-c-o-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

2354-c-c-o-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox taxobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ rgb(211,​211,​164);"><​i>​Bostrychus aruensis</​i></​th></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Tình trạng bảo tồn</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div style="​text-align:​ center"><​img alt="​Status iucn2.3 blank vi.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8f/​Status_iucn2.3_blank_vi.svg/​220px-Status_iucn2.3_blank_vi.svg.png"​ width="​220"​ height="​59"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8f/​Status_iucn2.3_blank_vi.svg/​330px-Status_iucn2.3_blank_vi.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8f/​Status_iucn2.3_blank_vi.svg/​440px-Status_iucn2.3_blank_vi.svg.png 2x" data-file-width="​240"​ data-file-height="​64"/><​br/>​Thiếu dữ liệu<​small>​ (IUCN 2.3)<sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​small></​div></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Phân loại khoa học</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giới <​small>​(<​i>​regnum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Animalia</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngành <​small>​(<​i>​phylum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Chordata</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lớp <​small>​(<​i>​class</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Actinopterygii</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bộ <​small>​(<​i>​ordo</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Perciformes</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Họ <​small>​(<​i>​familia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Eleotridae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chi <​small>​(<​i>​genus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i>​Bostrychus</​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Loài <​small>​(<​i>​species</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i><​b>​B. aruensis</​b></​i></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Danh pháp hai phần</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<span style="​font-weight:​ bold"><​i>​Bostrychus aruensis</​i></​span><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​M. C. W. Weber, 1911 </​span></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Danh pháp đồng nghĩa</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div align="​left">​
 +<​ul><​li><​i>​Bostrichthys aruensis</​i>​ <​small>​(M. C. W. Weber, 1911)</​small></​li></​ul></​div>​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Cá đục đảo</​b>​ (<​i><​b>​Bostrichthys aruensis</​b></​i>​) là một loài cá thuộc họ Cá bống đen. Nó là loài đặc hữu của Indonesia.
 +</p>
  
 +<​ul><​li>​World Conservation Monitoring Centre 1996. Bostrichthys aruensis. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. ​ Downloaded on 4 tháng 8 năm 2007.</​li></​ul>​
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​World Conservation Monitoring Centre 1996. <​i>​Bostrychus aruensis</​i>​. In: IUCN 2013. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2013.1. &​lt;​www.iucnredlist.org&​gt;​. Downloaded on ngày 3 tháng 7 năm 2013.</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​ul><​li><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​14px-Wikispecies-logo.svg.png"​ width="​14"​ height="​16"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​20px-Wikispecies-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​27px-Wikispecies-logo.svg.png 2x" data-file-width="​941"​ data-file-height="​1103"/>​ Dữ liệu liên quan tới Cá đục đảo tại Wikispecies</​li></​ul>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​Trypterygium_nasus_-_Gervais.jpg/​40px-Trypterygium_nasus_-_Gervais.jpg"​ width="​40"​ height="​22"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​Trypterygium_nasus_-_Gervais.jpg/​60px-Trypterygium_nasus_-_Gervais.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​Trypterygium_nasus_-_Gervais.jpg/​80px-Trypterygium_nasus_-_Gervais.jpg 2x" data-file-width="​254"​ data-file-height="​138"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết chủ đề bộ Cá vược ​ này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div> ​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1273
 +Cached time: 20181012232924
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.140 seconds
 +Real time usage: 0.181 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1445/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 13980/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1111/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 591/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.027/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 925 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 148.477 ​     1 -total
 + ​76.87% ​ 114.133 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​44.90% ​  ​66.666 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​11.67% ​  ​17.324 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Perciformes-stub
 +  9.42%   ​13.993 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  7.72%   ​11.466 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  5.98%    8.880      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikispecies-inline
 +  5.42%    8.044      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  5.29%    7.856      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  4.28%    6.348      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_colour
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​664690-0!canonical and timestamp 20181012232923 and revision id 31018879
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
2354-c-c-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)