User Tools

Site Tools


2353-c-c-o-r-i-r-c-t-i-n-d-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

2353-c-c-o-r-i-r-c-t-i-n-d-ng-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5f/​Iles_eparses_de_l%27ocean_Indien.png/​250px-Iles_eparses_de_l%27ocean_Indien.png"​ width="​250"​ height="​257"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​5/​5f/​Iles_eparses_de_l%27ocean_Indien.png 1.5x" data-file-width="​350"​ data-file-height="​360"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​Các đảo rải rác tại Ấn Độ Dương</​b>​ (tiếng Pháp: <​i><​span lang="​fr">​Îles Éparses</​span></​i>​ hay <​i>​Îles éparses de l'​océan indien</​i>​) bao gồm bốn quần đảo nhỏ, một rạn san hô vòng và đá ngầm tại Ấn Độ Dương, và cấu thành quận thứ năm của Vùng đất phía Nam và châu Nam Cực thuộc Pháp (TAAF) từ tháng 2 năm 2007.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Các đảo này không có dân cư cố định. Ba quần đảo — quần đảo Glorieuses, Juan de Nova và Europa — và rạn san hô vòng Bassas da India nằm tại eo biển Mozambique ở phía tây của Madagascar, trong khi đảo thứ tư là Tromelin, nằm cách 450 kilômét (280 mi) về phía đông của Madagascar. Cũng nằm trên eo biển Mozambique còn có đá ngầm Banc du Geyser.
 +</​p><​p>​Các đảo được phân loại là những khu bảo tồn thiên nhiên. Ngoại trừ Bassas da India, tất cả các đảo đều có trạm khí tượng: các trạm trên quần đảo Glorioso Islands, Juan de Nova và đảo Europa Island được tự động hóa. Trạm khí tượng trên đảo Tromelin, thì cung cấp các cảnh báo về các cơn lốc đe dọa tới Madagascar, Réunion hay Mauritius. Mỗi một đảo, ngoại trừ Bassas da India và Banc du Geyser, đều có một đường băng dài trên 1.000 mét (3.300 ft). Mauritius, Comoros, Seychelles và Madagascar tranh chấp chủ quyền các đảo này với Pháp. Mauritius tuyên bố chủ quyền với Tromelin; Comoros và Seychelles tuyên bố chủ quyền với quần đảo Glorioso Islands; Comoros và Madagascar tuyên bố chủ quyền với Banc du Geyser; và Madagascar tuyên bố chủ quyền <sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ với các đảo còn lại.
 +</p>
  
 +
 +
 +<table class="​wikitable"><​tbody><​tr><​th>​Rạn san hô vòng/​Đảo
 +</th>
 +<​th>​Nhân viên trạm
 +</th>
 +<​th>​Diện tích<​br/>​km²
 +</th>
 +<​th>​Đầm phá<​br/>​km²
 +</th>
 +<​th>​EEZ<​br/>​km²
 +</th>
 +<​th>​Tọa độ
 +</th>
 +<​th>​Vị trí
 +</​th></​tr><​tr style="​background:​ #​FFF;"><​td>​Banc du Geyser</​td>​
 +<td align="​right">​-</​td>​
 +<td align="​right">​N/​A</​td>​
 +<td align="​right">​N/​A</​td>​
 +<td align="​right">​N/​A</​td>​
 +<​td><​span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​12°21′N</​span>​ <span class="​longitude">​46°26′Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​vcard"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​12,​35°N 46,​433°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​-12.350;​ 46.433</​span></​span><​span style="​display:​none">​ (<span class="​fn org">​Banc du Geyser</​span>​)</​span></​span></​span></​span></​td>​
 +<​td>​bắc eo biển Mozambique
 +</​td></​tr><​tr style="​background:​ #​FFF;"><​td>​Quần đảo Glorieuses</​td>​
 +<td align="​right">​11</​td>​
 +<td align="​right">​5</​td>​
 +<td align="​right">​29,​6</​td>​
 +<td align="​right">​48350</​td>​
 +<​td><​span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​11°33′N</​span>​ <span class="​longitude">​47°20′Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​vcard"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​11,​55°N 47,​333°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​-11.550;​ 47.333</​span></​span><​span style="​display:​none">​ (<span class="​fn org">​Glorioso Islands</​span>​)</​span></​span></​span></​span></​td>​
 +<​td>​bắc eo biển Mozambique
 +</​td></​tr><​tr style="​background:​ #​FFF;"><​td>​Juan de Nova</​td>​
 +<td align="​right">​14</​td>​
 +<td align="​right">​4,​4</​td>​
 +<td align="​right"><​sup>​(1)</​sup></​td>​
 +<td align="​right">​61050</​td>​
 +<​td><​span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​17°03′N</​span>​ <span class="​longitude">​42°45′Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​vcard"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​17,​05°N 42,​75°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​-17.050;​ 42.750</​span></​span><​span style="​display:​none">​ (<span class="​fn org">​Juan de Nova</​span>​)</​span></​span></​span></​span></​td>​
 +<​td>​trung eo biển Mozambique
 +</​td></​tr><​tr style="​background:​ #​FFF;"><​td>​Bassas da India</​td>​
 +<td align="​right">​-</​td>​
 +<td align="​right">​0,​2</​td>​
 +<td align="​right">​79,​8</​td>​
 +<td align="​right">​123700</​td>​
 +<​td><​span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​21°27′N</​span>​ <span class="​longitude">​39°45′Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​vcard"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​21,​45°N 39,​75°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​-21.450;​ 39.750</​span></​span><​span style="​display:​none">​ (<span class="​fn org">​Bassas da India</​span>​)</​span></​span></​span></​span></​td>​
 +<​td>​nam eo biển Mozambique
 +</​td></​tr><​tr style="​background:​ #​FFF;"><​td>​Đảo Europa</​td>​
 +<td align="​right">​12</​td>​
 +<td align="​right">​28</​td>​
 +<td align="​right">​9</​td>​
 +<td align="​right">​127300</​td>​
 +<​td><​span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​22°20′N</​span>​ <span class="​longitude">​40°22′Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​vcard"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​22,​333°N 40,​367°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​-22.333;​ 40.367</​span></​span><​span style="​display:​none">​ (<span class="​fn org">​Europa Island</​span>​)</​span></​span></​span></​span></​td>​
 +<​td>​nam eo biển Mozambique
 +</​td></​tr><​tr style="​background:​ #​FFF;"><​td>​Đảo Tromelin</​td>​
 +<td align="​right">​19</​td>​
 +<td align="​right">​0.8</​td>​
 +<td align="​right">​-</​td>​
 +<td align="​right">​280000</​td>​
 +<​td><​span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​15°53′N</​span>​ <span class="​longitude">​54°31′Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​vcard"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​15,​883°N 54,​517°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​-15.883;​ 54.517</​span></​span><​span style="​display:​none">​ (<span class="​fn org">​Tromelin Island</​span>​)</​span></​span></​span></​span></​td>​
 +<​td>​Tây Ấn Độ Dương
 +</​td></​tr><​tr style="​background:​ #​CCC;"><​td><​b>​Tổng</​b></​td>​
 +<td align="​right">​56</​td>​
 +<td align="​right">​38.6</​td>​
 +<td align="​right">​118,​4</​td>​
 +<td align="​right">​640400</​td>​
 +<​td>​ </​td>​
 +<td>
 +</​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +<​p>​Từ ngày 3 tháng 1 năm 2005, Îles Éparses được Vùng đất phía Nam và châu Nam Cực thuộc Pháp (<​i>​TAAF</​i>​ — <​i>​les Terres Australes et Antartiques Françaises</​i>​),​ thay mặt nhà nước Pháp và có trụ sở tại Réunion. Îles Éparses trước đó nằm dưới quyền quản lý của tỉnh Réunion từ sau khi tách khỏi Madagascar vào năm 1960. France duy trì một đội quân đồn trú khoảng 14 trên mỗi đảo tại eo biển Mozambique cũng được Madagascar tuyên bố chủ quyền.
 +</​p><​p>​Pháp tuyên bố một vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) khoảng 200 hải lý <span class="​nowrap">​(370 km)</​span>​ xung quanh mỗi đảo nhỏ tại Îles Éparses, cùng với vùng đặc quyền kinh tế của Réunion và Mayotte, tổng cộng Pháp tuyên bố hơn một triệu km² (400.000 mi²) tại phía tây của Ấn Độ Dương. Tuy nhiên có sự chồng chéo giữa vùng đặc quyền kinh tế mà Pháp tuyên bố với các nước lân cận.
 +</p>
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1321
 +Cached time: 20181023135311
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.404 seconds
 +Real time usage: 0.483 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2782/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 120742/​2097152 bytes
 +Template argument size: 11241/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 16/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 793/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.198/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 9.68 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 384.096 ​     1 -total
 + ​34.53% ​ 132.641 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​33.19% ​ 127.485 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang-fr
 + ​22.97% ​  ​88.241 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7881;​nh_v&​agrave;​_l&​atilde;​nh_th&#​7893;​_h&#​7843;​i_ngo&#​7841;​i_c&#​7911;​a_Ph&​aacute;​p
 + ​21.89% ​  ​84.069 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_with_collapsible_sections
 + ​17.52% ​  ​67.309 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_qu&#​7889;​c_gia
 + ​14.46% ​  ​55.555 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 +  9.81%   ​37.690 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 +  9.15%   ​35.142 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 +  8.14%   ​31.266 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_subgroups
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1262109-0!canonical and timestamp 20181023135311 and revision id 43977630
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
2353-c-c-o-r-i-r-c-t-i-n-d-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)