User Tools

Site Tools


2345-buchanan-n-qu-n-i-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

2345-buchanan-n-qu-n-i-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Đồn Buchanan</​b>​ là một vị trí đóng quân của quân đội Mỹ vào năm 1856, cách 3 dặm tại nơi mà bây giờ gọi là Hog Canyon, Sonoita, Arizona. Đồn nằm ở sườn phía đông của hẻm núi và bị tấn công liên tục bởi thổ dân Bắc Mỹ. Nó chính thức bị bỏ lại từ năm 1861 nhưng trong thời gian nội chiến Hoa Kỳ, thỉnh thoảng đội quân California đóng tại nơi này. Trong tháng 2 năm 1865, bộ tộc Apache tấn công và buộc đội quân phải rút lui. Nó bị bỏ lại và đồn Crittenden được lập tại nửa dặm cách đó về phía đông trên những vùng đất thấp hơn vào năm 1867.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1274
 +Cached time: 20181018102609
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.132 seconds
 +Real time usage: 0.183 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1056/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 25387/​2097152 bytes
 +Template argument size: 5500/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 353/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.047/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.56 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 147.517 ​     1 -total
 + ​88.09% ​ 129.955 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_military_structure
 + ​77.21% ​ 113.897 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​18.54% ​  ​27.348 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 +  8.60%   ​12.691 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Arizona-stub
 +  7.68%   ​11.328 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flag
 +  7.43%   ​10.961 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Br_separated_entries
 +  6.92%   ​10.206 ​     6 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​If_empty
 +  6.83%   ​10.076 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  6.55%    9.661      4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​WPMILHIST_Infobox_style
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1263673-0!canonical and timestamp 20181018102609 and revision id 31945255
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
2345-buchanan-n-qu-n-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)