User Tools

Site Tools


2341-brzesko-la-gi

Brzesko là một thị trấn thuộc huyện Brzeski, tỉnh Małopolskie ở nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 12 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 16844 người và mật độ 1424 người/km².[1]

2341-brzesko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)