User Tools

Site Tools


2340-brzeg-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

2340-brzeg-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​Brzeg</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​padding:​0.7em 0.8em">​
 +<img alt="​Brzeg-ratusz.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fb/​Brzeg-ratusz.jpg/​250px-Brzeg-ratusz.jpg"​ width="​250"​ height="​190"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fb/​Brzeg-ratusz.jpg/​375px-Brzeg-ratusz.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fb/​Brzeg-ratusz.jpg/​500px-Brzeg-ratusz.jpg 2x" data-file-width="​2178"​ data-file-height="​1658"/></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ class="​maptable"​ style="​text-align:​center">​
 +<table style="​width:​100%;​ background:​none;"><​tbody><​tr><​td style="​vertical-align:​middle;​ text-align:​center;"><​img alt="​Hiệu kỳ của Brzeg" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​dd/​POL_Brzeg_flag_old.svg/​100px-POL_Brzeg_flag_old.svg.png"​ width="​100"​ height="​63"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​dd/​POL_Brzeg_flag_old.svg/​150px-POL_Brzeg_flag_old.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​dd/​POL_Brzeg_flag_old.svg/​200px-POL_Brzeg_flag_old.svg.png 2x" data-file-width="​750"​ data-file-height="​469"/><​br/><​small><​b>​Hiệu kỳ</​b></​small></​td><​td style="​vertical-align:​middle;​ text-align:​center;"><​img alt="​Huy hiệu của Brzeg" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fd/​POL_Brzeg_COA_old.svg/​100px-POL_Brzeg_COA_old.svg.png"​ width="​100"​ height="​117"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fd/​POL_Brzeg_COA_old.svg/​150px-POL_Brzeg_COA_old.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fd/​POL_Brzeg_COA_old.svg/​200px-POL_Brzeg_COA_old.svg.png 2x" data-file-width="​750"​ data-file-height="​876"/><​br/><​small><​b>​Huy hiệu</​b></​small></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div class="​center"><​div style="​width:​250px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​250px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​250px"><​img alt="​Brzeg trên bản đồ Ba Lan" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​aa/​Poland_adm_location_map.svg/​250px-Poland_adm_location_map.svg.png"​ width="​250"​ height="​243"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​aa/​Poland_adm_location_map.svg/​375px-Poland_adm_location_map.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​aa/​Poland_adm_location_map.svg/​500px-Poland_adm_location_map.svg.png 2x" data-file-width="​861"​ data-file-height="​837"/><​div style="​position:​absolute;​top:​66.667%;​left:​34.424%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​Brzeg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​6px-Red_pog.svg.png"​ title="​Brzeg"​ width="​6"​ height="​6"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​9px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px">​Brzeg</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​div></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​12/​Flag_of_Poland.svg/​23px-Flag_of_Poland.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​12/​Flag_of_Poland.svg/​35px-Flag_of_Poland.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​12/​Flag_of_Poland.svg/​46px-Flag_of_Poland.svg.png 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​400"/>​ </​span>​Ba Lan</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Tỉnh</​th><​td>​
 +Opolskie</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Huyện</​th><​td>​
 +Brzeski</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Diện tích<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +15 km<​sup>​2</​sup>​ (6 mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Dân số <span style="​font-weight:​normal">​(2011)</​span></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +37.346</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Mật độ</​th><​td>​
 +2.556/​km<​sup>​2</​sup>​ (6,​620/​mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Múi giờ</​th><​td>​
 +CET (UTC+1)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row"><​span style="​white-space:​nowrap">​ • Mùa hè (DST)</​span></​th><​td>​
 +CEST (UTC+2)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Mã hành chính</​th><​td class="​adr">​
 +<span class="​postal-code">​160101</​span></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Thành phố kết nghĩa</​th><​td>​
 +Beroun, Bourg-en-Bresse,​ Goslar, Eckernförde <span class="​noprint"><​img alt="​sửa dữ liệu"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​16px-Blue_pencil.svg.png"​ width="​16"​ height="​16"​ style="​vertical-align:​ middle"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​24px-Blue_pencil.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​32px-Blue_pencil.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​600"/></​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Brzeg</​b>​ là một thị trấn thuộc huyện Brzeski, tỉnh Opolskie ở nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 15 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 37346 người và mật độ 2556 người/​km².<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book"><​i>​Area and Population in the Territorial Profile in 2011</​i>​. Ngày 10 tháng 8 năm 2011. ISSN 1505-5507<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 11 tháng 5 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ABrzeg&​amp;​rft.btitle=Area+and+Population+in+the+Territorial+Profile+in+2011&​amp;​rft.date=11+th%C3%A1ng+5+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.issn=1505-5507&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.stat.gov.pl%2Fgus%2F5840_908_ENG_HTML.htm&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​12/​Flag_of_Poland.svg/​40px-Flag_of_Poland.svg.png"​ width="​40"​ height="​25"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​12/​Flag_of_Poland.svg/​60px-Flag_of_Poland.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​12/​Flag_of_Poland.svg/​80px-Flag_of_Poland.svg.png 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​400"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết về Ba Lan  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1300
 +Cached time: 20181024073533
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.388 seconds
 +Real time usage: 0.466 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3080/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 24304/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3321/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1060/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.112/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 3.09 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 400.216 ​     1 -total
 + ​87.16% ​ 348.841 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​63.53% ​ 254.249 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  9.17%   ​36.705 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  6.64%   ​26.580 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +  6.60%   ​26.399 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  6.39%   ​25.560 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  5.76%   ​23.072 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_s&​aacute;​ch
 +  5.69%   ​22.791 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 +  4.95%   ​19.802 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​c&#​7897;​t
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1274080-0!canonical and timestamp 20181024073533 and revision id 24103766
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
2340-brzeg-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)