User Tools

Site Tools


2330-bolshoy-anyuy-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

2330-bolshoy-anyuy-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​67°B</​span>​ <span class="​longitude">​163°Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​67°B 163°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​67;​ 163</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</​p><​p><​b>​Bolshoy Anyuy</​b>​ hay <​b>​Bolshoy Anyui</​b>​ (tiếng Nga: <span lang="​ru">​Большой Анюй</​span>;​ <​i>​bolshoy</​i>​ nghĩa là "​lớn"​) là một sông thuộc lưu vực sông Kolyma tại Viễn Đông Siberi. Sông chảy gần như theo hướng tây qua các vùng dân cư thưa thớt của khu tự trị Chukotka. Sông Malyi Anyui hợp lưu vào Bolshoy Anyuy từ phía bắc gần ranh giới với cộng hòa Sakha và dòng sông sau khi j[pj lưu được gọi là Anyuy, chảy khoảng 20 km và hợp lưu vào Kolyma tại Nizhnekolymsk.
 +</​p><​p>​Sông có chiều dài 693 kilômét (431 mi) và diện tích lưu vực là 57.200 km². Hầu hết lưu vực sông Bolshoy Anyui và các cgi lưu nằm trên lãnh thổ khu tự trị Chukotka của Nga.
 +</​p><​p>​Năm 1650 Mikhail Stadukhin và Semyon Motora đã lập nên tuyến vận chuyển hàng hóa từ thượng lưu Bolshoy Anyuy đến thượng lưu sông Anadyr (có thể là nhánh Yablon của sông). Đây là tuyến đường của người Cozack di chuyển từ Kolyma đến Thái Bình Dương.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1252
 +Cached time: 20181014182148
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.200 seconds
 +Real time usage: 0.243 seconds
 +Preprocessor visited node count: 220/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 6540/​2097152 bytes
 +Template argument size: 550/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.156/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 10.39 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 227.719 ​     1 -total
 + ​56.76% ​ 129.261 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang-ru
 + ​18.25% ​  ​41.564 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​14.83% ​  ​33.769 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 +  7.12%   ​16.216 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_&#​273;&#​7883;​a_l&​yacute;​_Nga
 +  5.88%   ​13.400 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  2.92%    6.654      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  1.47%    3.347      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​PDF
 +  1.22%    2.771      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1261797-0!canonical and timestamp 20181014182148 and revision id 26055021
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
2330-bolshoy-anyuy-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)