User Tools

Site Tools


2324-bob-paisley-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

2324-bob-paisley-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<table class="​infobox vcard" style="​width:​22em;​line-height:​ 1.2em"><​caption class="​fn"​ style="​line-height:​ 1.5em; text-align: center;">​Bob Paisley</​caption><​tbody><​tr><​td colspan="​4"​ style="​text-align:​center"><​img alt="​Bobpaisley1.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​5/​5f/​Bobpaisley1.jpg/​200px-Bobpaisley1.jpg"​ width="​200"​ height="​305"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​5/​5f/​Bobpaisley1.jpg/​300px-Bobpaisley1.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​5/​5f/​Bobpaisley1.jpg 2x" data-file-width="​336"​ data-file-height="​512"/></​td></​tr><​tr><​th colspan="​4"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #b0c4de; line-height:​ 1.5em">​Thông tin cá nhân</​th></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left">​Tên đầy đủ</​th><​td colspan="​3"​ class="​nickname"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +<span style="​white-space:​normal;">​Robert Paisley</​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left">​Vị trí</​th><​td colspan="​3"​ class="​role"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Hậu vệ</​td></​tr><​tr><​th colspan="​4"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #b0c4de; line-height:​ 1.5em">​CLB trẻ</​th></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal"/></​th><​td colspan="​3"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Bishop Auckland</​td></​tr><​tr><​th colspan="​4"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #b0c4de; line-height:​ 1.5em">​CLB chuyên nghiệp*</​th></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left">​Năm</​th><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +<​b>​Đội</​b></​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline;​text-align:​ right">​
 +<​b>​ST<​sup>​†</​sup></​b></​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: right">​
 +<​b>​(BT)<​sup>​†</​sup></​b></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​1939–1954</​span></​th><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Liverpool</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline;​text-align:​ right">​
 +253</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: right">​
 +(10)</​td></​tr><​tr><​th colspan="​4"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #b0c4de; line-height:​ 1.5em">​Huấn luyện</​th></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​1974–1983</​span></​th><​td colspan="​3"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Liverpool</​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​text-align:​center;​color:​darkslategray;​ font-size:​95%">​
 +<​ul><​li>​Chỉ tính số trận và số bàn thắng ghi được ở giải vô địch quốc gia.<​br/></​li></​ul>​
 +† Số trận khoác áo (số bàn thắng).<​br/></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Robert</​b>​ "<​b>​Bob</​b>"​ <​b>​Paisley</​b>​ OBE (23 tháng 1 năm 1919 — 14 tháng 2  năm 1996) là một hậu vệ người Anh. Ông làm việc tại Liverpool F.C. gần 50 năm dưới nhiều vai trò khác nhau đảm nhiện hoàn thành xuất sắc các công việc khi đc  đội tuyển giao và cuối cùng là quản lý đội bóng (huấn luyện viên chính).<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Trong chín năm quản lý đội bóng từ 1974 đến năm 1983, ông giúp Liverpool có được 6 danh hiệu vô địch Anh,<sup id="​cite_ref-autogenerated3_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ 3 cúp vô địch châu Âu, 1 Cúp UEFA, 3 cúp Liên đoàn, 5 Siêu cúp Anh và 1 siêu cúp châu Âu. Ông thường được xem là huấn luyện viên Liverpool vĩ đại nhất mọi thời đại, do những kỷ lục đoạt cúp rất ấn tượng. Paisley là huấn luyện viên duy nhất trong lịch sử giành được 3 cúp vô địch châu Âu.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1327
 +Cached time: 20181031034627
 +Cache expiry: 86400
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.216 seconds
 +Real time usage: 0.260 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2300/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 15713/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1604/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 14/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1322/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.057/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.42 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 233.646 ​     1 -total
 + ​63.74% ​ 148.933 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_ti&#​7875;​u_s&#​7917;​_b&​oacute;​ng_&#​273;&​aacute;​_2
 + ​32.43% ​  ​75.771 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox3cols
 + ​18.24% ​  ​42.613 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​15.69% ​  ​36.657 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​12.87% ​  ​30.060 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 + ​10.77% ​  ​25.164 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_b&​oacute;​ng_&#​273;&​aacute;​
 + ​10.05% ​  ​23.488 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  8.13%   ​18.995 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  4.42%   ​10.318 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Birth_date
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1262483-0!canonical and timestamp 20181031034626 and revision id 37095570
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
2324-bob-paisley-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)