User Tools

Site Tools


2316-bie-u-la-gi

Bieżuń là một thị trấn thuộc huyện Żuromiński, tỉnh Mazowieckie ở trung-đông Ba Lan. Thị trấn có diện tích 12 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 1894 người và mật độ 157 người/km².[1]

2316-bie-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)