User Tools

Site Tools


2314-bia-a-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

2314-bia-a-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​Biała</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​padding:​0.7em 0.8em">​
 +<img alt="​Biala - wieza.JPG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​23/​Biala_-_wieza.JPG/​250px-Biala_-_wieza.JPG"​ width="​250"​ height="​333"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​23/​Biala_-_wieza.JPG/​375px-Biala_-_wieza.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​23/​Biala_-_wieza.JPG/​500px-Biala_-_wieza.JPG 2x" data-file-width="​1536"​ data-file-height="​2048"/></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ class="​maptable"​ style="​text-align:​center">​
 +<table style="​width:​100%;​ background:​none;"><​tbody><​tr><​td style="​vertical-align:​middle;​ text-align:​center;"><​img alt="​Hiệu kỳ của Biała"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8b/​POL_Bia%C5%82a_flag.svg/​100px-POL_Bia%C5%82a_flag.svg.png"​ width="​100"​ height="​63"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8b/​POL_Bia%C5%82a_flag.svg/​150px-POL_Bia%C5%82a_flag.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8b/​POL_Bia%C5%82a_flag.svg/​200px-POL_Bia%C5%82a_flag.svg.png 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​500"/><​br/><​small><​b>​Hiệu kỳ</​b></​small></​td><​td style="​vertical-align:​middle;​ text-align:​center;"><​img alt="​Huy hiệu của Biała"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e8/​POL_Bia%C5%82a_COA.svg/​100px-POL_Bia%C5%82a_COA.svg.png"​ width="​100"​ height="​110"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e8/​POL_Bia%C5%82a_COA.svg/​150px-POL_Bia%C5%82a_COA.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e8/​POL_Bia%C5%82a_COA.svg/​200px-POL_Bia%C5%82a_COA.svg.png 2x" data-file-width="​744"​ data-file-height="​815"/><​br/><​small><​b>​Huy hiệu</​b></​small></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div class="​center"><​div style="​width:​250px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​250px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​250px"><​img alt="​Biała trên bản đồ Ba Lan" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​aa/​Poland_adm_location_map.svg/​250px-Poland_adm_location_map.svg.png"​ width="​250"​ height="​243"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​aa/​Poland_adm_location_map.svg/​375px-Poland_adm_location_map.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​aa/​Poland_adm_location_map.svg/​500px-Poland_adm_location_map.svg.png 2x" data-file-width="​861"​ data-file-height="​837"/><​div style="​position:​absolute;​top:​73.846%;​left:​36.137%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​Biała"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​6px-Red_pog.svg.png"​ title="​Biała"​ width="​6"​ height="​6"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​9px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px">​Biała</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​div></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​12/​Flag_of_Poland.svg/​23px-Flag_of_Poland.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​12/​Flag_of_Poland.svg/​35px-Flag_of_Poland.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​12/​Flag_of_Poland.svg/​46px-Flag_of_Poland.svg.png 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​400"/>​ </​span>​Ba Lan</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Tỉnh</​th><​td>​
 +Opolskie</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Huyện</​th><​td>​
 +Prudnicki</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Thủ phủ</​th><​td>​
 +Biała <span class="​noprint"><​img alt="​sửa dữ liệu"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​16px-Blue_pencil.svg.png"​ width="​16"​ height="​16"​ style="​vertical-align:​ middle"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​24px-Blue_pencil.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​32px-Blue_pencil.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​600"/></​span></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Diện tích<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +15 km<​sup>​2</​sup>​ (6 mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Dân số <span style="​font-weight:​normal">​(2011)</​span></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +2.538</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Mật độ</​th><​td>​
 +172/​km<​sup>​2</​sup>​ (450/​mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Múi giờ</​th><​td>​
 +CET (UTC+1)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row"><​span style="​white-space:​nowrap">​ • Mùa hè (DST)</​span></​th><​td>​
 +CEST (UTC+2)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Mã hành chính</​th><​td class="​adr">​
 +<span class="​postal-code">​161001</​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Biała</​b>​ là một thị trấn thuộc huyện Prudnicki, tỉnh Opolskie ở nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 15 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 2538 người và mật độ 172 người/​km².<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book"><​i>​Area and Population in the Territorial Profile in 2011</​i>​. Ngày 10 tháng 8 năm 2011. ISSN 1505-5507<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 11 tháng 5 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ABia%C5%82a&​amp;​rft.btitle=Area+and+Population+in+the+Territorial+Profile+in+2011&​amp;​rft.date=11+th%C3%A1ng+5+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.issn=1505-5507&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.stat.gov.pl%2Fgus%2F5840_908_ENG_HTML.htm&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​12/​Flag_of_Poland.svg/​40px-Flag_of_Poland.svg.png"​ width="​40"​ height="​25"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​12/​Flag_of_Poland.svg/​60px-Flag_of_Poland.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​12/​Flag_of_Poland.svg/​80px-Flag_of_Poland.svg.png 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​400"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết về Ba Lan  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1328
 +Cached time: 20181012095721
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.328 seconds
 +Real time usage: 0.412 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3039/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 23663/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3289/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1065/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.094/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.79 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 352.790 ​     1 -total
 + ​85.51% ​ 301.666 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​62.62% ​ 220.909 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​10.01% ​  ​35.322 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  9.02%   ​31.823 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +  8.69%   ​30.648 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_s&​aacute;​ch
 +  7.81%   ​27.546 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 +  7.32%   ​25.818 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  6.77%   ​23.892 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  5.58%   ​19.678 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​densdisp
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1274079-0!canonical and timestamp 20181012095721 and revision id 26108268
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
2314-bia-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)