User Tools

Site Tools


2313-bia-a-rawska-la-gi

Biała Rawska là một thị trấn thuộc huyện Rawski, tỉnh Łódźkie ở trung tâm Ba Lan. Thị trấn có diện tích 9 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 3101 người và mật độ 325 người/km².[1]

2313-bia-a-rawska-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)