User Tools

Site Tools


2310-belaya-chukotka-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

2310-belaya-chukotka-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Belaya</​b>​ (tiếng Nga: <span lang="​ru">​Бе́лая</​span>​) là một chi lưu chảy theo hướng nam của sông Anadyr tại cực đông bắc của Siberi. Sông bắt nguồn từ điểm hợp lưu giữa sông Enmyvaam, bắt nguồn từ hồ Elgygytgyn, chảy từ tây bắc và sông Yurukuveem, có chi lưu chính là Bolshaya Osinovaya, từ phía bắc. Lưu vực sông rộng 44.700 km² và có chiều dài 487 km (Belaya cộng Yurukuveem). Sông chảy qua các khu vực dân cư thưa thớt của khu tự trị Chukotka. Sông Belaya gặp sông Anadyr cách cửa sông này 300 km và thuộc vùng trung-hạ du. Bên dưới điểm hợp lưu với Belaya, Anadyr tách thành nhiều dòng nước nhỏ hơn. Các sông bị đóng băng từ 8 đến 9 tháng mỗi năm.
 +</p>
  
 +
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​66°30′00″B</​span>​ <span class="​longitude">​173°25′01″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​66,​5°B 173,​417°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​66.5;​ 173.417</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1239
 +Cached time: 20181014182142
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.168 seconds
 +Real time usage: 0.209 seconds
 +Preprocessor visited node count: 214/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 6964/​2097152 bytes
 +Template argument size: 554/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.130/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 9.96 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 194.529 ​     1 -total
 + ​72.84% ​ 141.696 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang-ru
 + ​13.01% ​  ​25.306 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 +  7.78%   ​15.126 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_&#​273;&#​7883;​a_l&​yacute;​_Nga
 +  5.82%   ​11.329 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  3.35%    6.514      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​For
 +  3.05%    5.936      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  1.57%    3.059      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​PDF
 +  1.22%    2.371      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1261795-0!canonical and timestamp 20181014182141 and revision id 26109773
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
2310-belaya-chukotka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)