User Tools

Site Tools


2302-ba-tri-th-tr-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

2302-ba-tri-th-tr-n-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Ba Tri</​b>​ là một thị trấn thuộc tỉnh Bến Tre, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Thị trấn Ba Tri (Đô thị loại IV) có diện tích 7,​537 km²,​ dân số năm 2015 là 24356 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số 3231 người/​km².
 +</​p><​p>​Năm 2016, thị trấn Ba Tri được công nhận là đô thị loại IV.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Thị trấn Ba Tri có diện tích tự nhiên 753.7ha, tiếp giáp với các xã An Bình Tây, An Đức, Vĩnh An, Vĩnh Hòa và Phú Lễ. Kinh tế chính là thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và một bộ phận nhỏ làm nông nghiệp.
 +</p>
 +
 +<​ul><​li>​Trường Mầm non được đầu tư mới không tới 1,5 tỷ đồng, Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu đều đạt chuẩn quốc gia. Đã có dự án xây dựng trường trung học cơ sở, trường mẫu giáo đúng chuẩn trong khu đô thị Việt Sinh – An Bình. Các nhà trẻ hiện cũng đáp ứng được yêu cầu của nhân dân. Trung tâm Thể dục thể thao mới đã san lấp mặt bằng trên 80%.<sup id="​cite_ref-bentre.gov.vn_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup></​li>​
 +<​li>​Trường THCS Thị trấn Ba Tri được thành lập ngày 18 tháng 7 năm 1996 theo Quyết định số 127/​QĐO-ủy ban nhân dân của ủy ban nhân dân huyện Ba Tri.</​li>​
 +<​li>​Thị trấn có 99% số hộ sử dụng điện sinh hoạt. Bệnh viện, Trung tâm Y tế được nâng cấp và mở rộng, phục vụ tốt việc khám điều trị và phòng ngừa dịch bệnh.<​sup id="​cite_ref-bentre.gov.vn_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup></​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1263
 +Cached time: 20181011071844
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.208 seconds
 +Real time usage: 0.258 seconds
 +Preprocessor visited node count: 947/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 38572/​2097152 bytes
 +Template argument size: 655/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2973/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.072/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.21 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 195.469 ​     1 -total
 + ​60.82% ​ 118.894 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​54.21% ​ 105.959 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​21.71% ​  ​42.446 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​18.54% ​  ​36.232 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​13.11% ​  ​25.634 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​10.84% ​  ​21.198 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Ba_Tri
 +  9.47%   ​18.509 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  8.60%   ​16.803 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_B&#​7871;​n_Tre
 +  7.08%   ​13.835 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1262666-0!canonical and timestamp 20181011071844 and revision id 40657776
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
2302-ba-tri-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)