User Tools

Site Tools


2296-b-t-c-c-li-t-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

2296-b-t-c-c-li-t-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Bột cực liệt</​b>​ (chữ Hán phồn thể: 勃極烈, giản thể: 勃极烈; văn tự Nữ Chân: <img alt="​Begile in Jurchen script.JPG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c7/​Begile_in_Jurchen_script.JPG/​50px-Begile_in_Jurchen_script.JPG"​ width="​50"​ height="​20"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c7/​Begile_in_Jurchen_script.JPG/​75px-Begile_in_Jurchen_script.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​c/​c7/​Begile_in_Jurchen_script.JPG 2x" data-file-width="​84"​ data-file-height="​33"/>​ <span title="​Kí hiệu đại diện trong IPA" class="​IPA">/​bə(g)i lə/</​span>​),​ hay <​b>​Bojilie</​b>,​ là chế độ thống trị quốc gia của nhà Kim, cải biến từ chế độ liên minh các bộ lạc của người Nữ Chân, dựa trên hình thức tập trung quyền lực vào tay một nhóm nhỏ các thủ lĩnh cao cấp nhất của liên minh các bộ lạc - những người mang tước hiệu Bojilie - từ đó trở thành tên chung của chế độ cai trị này.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Sau khi thống nhất các bộ lạc Nữ Chân, đầu năm 1115, Wanyan Aguda kiến quốc xưng đế, đặt niên hiệu Thu Quốc. Tháng 7, Aguda tổ chức hội nghị với các thủ lĩnh (beile) của các bộ lạc Nữ Chân, tiến hành cải tổ chế độ cai trị quốc gia non trẻ.
 +</​p><​p>​Cơ bản, chế độ cai trị quốc gia Nữ Chân vẫn dựa trên truyền thống liên minh bộ lạc theo chế độ chiếm hữu nô lệ, tuy nhiên cải tiến theo hướng tập quyền dần vào một số ít thủ lĩnh cao cấp làm trung tâm của chính quyền, gọi chung là các <​b>​Bojilie</​b>​.
 +</​p><​p>​Ban đầu, chế độ Bojilie có 5 thành viên:
 +</p>
 +<​ol><​li>​Aguda làm <​b>​Dubo Jilie</​b>​ (<​i>​都勃極烈</​i>,​ Đô Bột cực liệt), tức Thủ lĩnh tối cao, hay Hoàng đế.</​li>​
 +<​li>​Wuqimai <sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ làm <​b>​Anban Bojilie</​b>​ (<​i>​諳版勃極烈</​i>,​ Am ban Bột cực liệt), tức Thủ lĩnh kế vị, hay Hoàng trữ (người kế vị Hoàng đế, trong trường hợp này là Hoàng thái đệ)</​li>​
 +<​li>​Sagai<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ làm <​b>​Gorun Bojilie</​b>​ (<​i>​國論勃極烈</​i>,​ Quốc luận Bột cực liệt), tức Thủ lĩnh tham mưu, hay Quốc tướng.</​li>​
 +<​li>​Cibushi<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ làm <​b>​Emai Bojilie</​b>​ (<​i>​阿買勃極烈</​i>,​ A mãi Bột cực liệt), còn gọi là <​b>​Eshi Bojilie</​b>​ (<​i>​阿舍勃極烈</​i>,​ A xá Bột cực liệt) hay <​b>​Zaska Bojilie</​b>​ (<​i>​札失哈勃極烈</​i>,​ Trát thất cáp Bột cực liệt), tức trợ thủ thứ nhất của Quốc tướng <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​li>​
 +<​li>​Xieye<​sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ làm <​b>​Hao Bojilie</​b>​ (<​i>​昊勃極烈</​i>,​ Hạo Bột cực liệt), tức trợ thủ thứ hai của Quốc tướng <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup></​li></​ol>​
 +<​p>​Tháng 9, Kim Thái Tổ đổi danh xưng của Sagai làm <​b>​Hulu Bojilie</​b>​ (<​i>​忽魯勃極烈</​i>,​ Hốt lỗ Bột cực liệt, hay <​i>​胡魯勃極烈</​i>,​ Hồ lỗ Bột cực liệt), thêm Alihemen<​sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup>​ làm <​b>​Yishi Bojilie</​b>​ (<​i>​乙室勃極烈</​i>,​ Ất thất Bột cực liệt), hay <​b>​Yilai Bojilie</​b>​ (<​i>​移賚勃極烈</​i>,​ Di lãi Bột cực liệt), tức trợ thủ thứ ba của Quốc tướng <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Năm Thiên Phụ thứ 3 (1119), Alihemen chết. Năm Thiên Phụ thứ 5 (1121), Sagai cũng qua đời. Xieye được thăng làm Hulu Bojilie. Một người anh em họ của Aguda là Bojienu (<​i>​蒲家奴</​i>,​ Bồ Gia Nô) đảm nhiệm Hao Bojilie. Con trưởng của Sagai là Nianmeihe được bổ vào chức vị Yilai Bojilie.
 +</​p><​p>​Tháng 8 năm Thiên Phụ thứ 7 (1123), Kim Thái Tổ băng hà. Wuqimai lên kế vị, về sau được tôn xưng là Kim Thái Tông. Xieye được thăng làm Anban Bojilie để chuẩn bị kế vị anh sau này. Woben<​sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup>​ làm Hulu Bojilie. Một tháng sau, Cibushi chết. Năm Thiên Hội thứ 2 (1124), Manduhe (<​i>​謾都訶</​i>,​ Mạn Đô Ha)<sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup>​ làm Eshi Bojilie.
 +</​p><​p>​Năm Thiên Hội thứ 8 (1130), Xieye chết, vị trí Anban Bojilie để trống 2 năm. Năm Thiên Hội thứ 10 (1132), Kim Thái Tông mới lập đích tôn của Aguda là Hela làm Anban Bojilie. Đồng thời, Kim Thái Tông vì lợi ích bàn thân đưa ra những điều chỉnh: con trưởng của mình là Hoàn Nhan Tông Bàn làm Hulu Bojilie, đổi Hoàn Nhan Tông Cán từ Hulu Bojilie làm Tả Bột Cực Liệt, Hoàn Nhan Tông Hàn từ Yilai Bojilie làm Hữu Bột Cực Liệt. Sau khi Manduhe mất cũng không bổ nhiệm người thay thế, phế bỏ chức vị Eshi Bojilie.
 +</​p><​p>​Năm Thiên Hội thứ 12 (1134), Kim Thái Tông băng. Hela kế vị, sau được tôn là Kim Hy Tông, đã tổ chức quan chế theo kiểu Hán. Hoàn Nhan Tông Bàn dời sang làm Thượng thư lệnh, Thái sư; Hoàn Nhan Tông Cán dời sang làm Thái phó; Hoàn Nhan Tông Hàn dời sang làm Thái bảo; cùng nhau tổng quản cơ cấu chính phủ, lĩnh Tam tỉnh sự. Đến năm Thiên Hội thứ 14 (1136), chế độ Bojilie hoàn toàn bị phế trừ, quan chế nhà Kim đã được Hán hóa, kiến lập Thượng thư tỉnh làm trung tâm của Tam tỉnh chế, lấy Tam sư (Thái sư/ Thái phó/ Thái bảo) cùng Tam công (Thái úy/ Tư Đồ/ Tư Không) lĩnh Tam tỉnh sự.
 +</p>
 +
 +<​p>​Sau khi Hán hóa thành công, Kim Hy Tông lập con trai của mình làm Hoàng trữ (tức Thái tử), khiến cho Tông Bàn bất mãn, dẫn đến nội loạn, nhưng rất nhanh bị dẹp trừ.
 +</p>
 +
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Con thứ tư của Helibo, tức em của Aguda.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Cháu đích tôn của Wugunai, anh họ của Aguda và Wuqimai.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Cháu nội của Shilu, vai chú của Aguda và Wuqimai.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Có ý kiến cho rằng từ <​i>"​emai"</​i>,​ phát âm Nữ Chân đúng ra là <​i>"​emu"</​i>,​ nghĩa là thứ nhất.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Con thứ năm của Helibo, tức em của Aguda và Wuqimai.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Có ý kiến cho rằng đúng tên chức vị này là <b>Ze Bojilie</​b>,​ phiên âm ra chữ Hán là <​i>​昃勃極烈</​i>​ (Trắc Bột cực liệt). Tuy nhiên, về sau, chữ "​Trắc"​ (昃) viết lầm ra chữ "​Hạo"​ (昊), thậm chí một số tài liệu còn viết lầm ra chữ "​Ngô"​ (吴). Từ <​i>"​ze"</​i>​ trong tiếng Nữ Chân có nghĩa là thứ hai.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Con thứ 8 của Wugunai, vai chú của Aguda, Wuqimai và Xieye.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Trong tiếng Nữ Chân, <​i>"​Yilai"</​i>​ có nghĩa là thứ ba.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Woben là con trưởng của Aguda, nhưng do vợ lẽ sinh ra.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Con của Wugunai.</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1265
 +Cached time: 20181010213755
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.036 seconds
 +Real time usage: 0.054 seconds
 +Preprocessor visited node count: 188/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 228/2097152 bytes
 +Template argument size: 13/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 4/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2845/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​19.954 ​     1 -total
 + ​50.52% ​  ​10.080 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  8.33%    1.663      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​IPA
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​803559-0!canonical and timestamp 20181010213755 and revision id 24179975
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
2296-b-t-c-c-li-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)