User Tools

Site Tools


2295-b-onie-la-gi

Błonie là một thị trấn thuộc huyện Warszawski Zachodni, tỉnh Mazowieckie ở trung-đông Ba Lan. Thị trấn có diện tích 9 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 12344 người và mật độ 1358 người/km².[1]

2295-b-onie-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)