User Tools

Site Tools


2292-b-nh-l-h-c-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

2292-b-nh-l-h-c-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​caption>​Bệnh lý học</​caption><​tbody><​tr><​th scope="​row">​Hướng tập trung</​th><​td>​
 +<​b>​Bệnh</​b></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chuyên môn/​chuyên ngành con</​th><​td>​
 +<​i>​Giải phẫu, lâm sàng, da liễu học, pháp y, phân tử, huyết học</​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bệnh lý quan trọng</​th><​td>​
 +Các bệnh lý đại thể và vi thể</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Xét nghiệm quan trọng</​th><​td>​
 +Phẫu tích, hiển vi</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nhà chuyên môn</​th><​td>​
 +Nhà bệnh lý học</​td></​tr></​tbody></​table><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​172px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​PhilippeCharlier.jpg/​170px-PhilippeCharlier.jpg"​ width="​170"​ height="​227"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​PhilippeCharlier.jpg/​255px-PhilippeCharlier.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​PhilippeCharlier.jpg/​340px-PhilippeCharlier.jpg 2x" data-file-width="​1536"​ data-file-height="​2048"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Một nhà bệnh lý học đang làm việc</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Bệnh lý học</​b>​ là môn nghiên cứu và chẩn đoán chính xác về bệnh. Bệnh lý học cân nhắc về bốn yếu tố của bệnh: nguyên nhân, cơ chế hình thành (bệnh sinh), sự thay đổi cấu trúc các tế bào(thay đổi về hình thái học) và hậu quả của những thay đổi này (triệu chứng lâm sàng).
 +</​p><​p>​Bệnh lý học được chia nhỏ thành những phân ngành khác dựa vào hệ cơ quan được nghiên cứu (bệnh lý da liễu) hay hướng xét nghiệm (bệnh học pháp y và xác định nguyên nhân tử vong).
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Khởi điểm bệnh lý học có thể coi như có từ thời đại mà con người bắt đầu biết kiểm tra xác chết. Việc khám nghiệm tử thi dẫn đến việc phẫu tích xác nhằm tìm ra nguyên nhân cái chết.
 +Vào thời gian đó, loài người đã nhận biết phân biệt được những thứ ngày nay chúng ta gọi là viêm, sưng bướu, nóng sốt và nhiều biểu hiện khác.<​sup id="​cite_ref-Long1965_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Bệnh lý học bắt đầu phát triển thành một môn học vào thế kỷ thứ XIX thông qua các giáo sư và các bác sĩ nghiên cứu về bệnh lý học. Họ gọi nó là "​giải phẫu học bệnh lý" ("​pathological anatomy"​) hay giải phẫu bệnh ("​morbid anatomy"​).
 +Tuy nhiên, bệnh lý học không được công nhận như là một môn của y học cho đến tận cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Trong thế kỷ XIX, các thầy thuốc nhận ra rằng các mầm gây bệnh, hay các vi khuẩn (loại gây bệnh, như là các loại vi khuẩn, virút, nấm, amip, mốc, các sinh vật nguyên sinh và prion) tồn tại và có khả năng sinh sản và nhân lên,​...<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup><​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
 +
 +<​h3><​span id="​B.E1.BB.87nh_h.E1.BB.8Dc_gi.E1.BA.A3i_ph.E1.BA.ABu"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Bệnh_học_giải_phẫu">​Bệnh học giải phẫu</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​dl><​dd/></​dl><​h3><​span id="​B.E1.BB.87nh_h.E1.BB.8Dc_l.C3.A2m_s.C3.A0ng"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Bệnh_học_lâm_sàng">​Bệnh học lâm sàng</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​dl><​dd/></​dl><​h3><​span id="​B.E1.BB.87nh_da_li.E1.BB.85u_h.E1.BB.8Dc"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Bệnh_da_liễu_học">​Bệnh da liễu học</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​dl><​dd/></​dl><​h3><​span id="​B.E1.BB.87nh_huy.E1.BA.BFt_h.E1.BB.8Dc"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Bệnh_huyết_học">​Bệnh huyết học</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​dl><​dd/></​dl><​h3><​span id="​B.E1.BB.87nh_h.E1.BB.8Dc_r.C4.83ng_h.C3.A0m_m.E1.BA.B7t"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Bệnh_học_răng_hàm_mặt">​Bệnh học răng hàm mặt</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​dl><​dd/></​dl><​h3><​span id="​B.E1.BB.87nh_h.E1.BB.8Dc_ph.C3.A1p_y"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Bệnh_học_pháp_y">​Bệnh học pháp y</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​dl><​dd/></​dl><​h3><​span id="​B.E1.BB.87nh_h.E1.BB.8Dc_ph.C3.A2n_t.E1.BB.AD"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Bệnh_học_phân_tử">​Bệnh học phân tử</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​dl><​dd/></​dl>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1301
 +Cached time: 20181024104753
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.116 seconds
 +Real time usage: 0.163 seconds
 +Preprocessor visited node count: 626/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 21313/​2097152 bytes
 +Template argument size: 951/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3650/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.028/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.95 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 123.986 ​     1 -total
 + ​35.67% ​  ​44.230 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​27.20% ​  ​33.720 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_medical_specialty
 + ​24.07% ​  ​29.841 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​21.28% ​  ​26.385 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_s&​aacute;​ch
 + ​11.40% ​  ​14.131 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​10.65% ​  ​13.199 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ph&​acirc;​n_ng&​agrave;​nh_sinh_h&#​7885;​c
 +  9.64%   ​11.948 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  8.29%   ​10.276 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  5.47%    6.780      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1273726-0!canonical and timestamp 20181024104753 and revision id 25401187
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
2292-b-nh-l-h-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)