User Tools

Site Tools


2291-b-nh-i-th-tr-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

2291-b-nh-i-th-tr-n-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Bình Đại</​b>​ là một thị trấn thuộc huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Thị trấn Bình Đại (đô thị loại IV) có diện tích 13,​83 km²,​ dân số năm 2015 là 28866 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 2087 người/​km².
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Nằm ở vị trí đầu nguồn nước mặn và cuối nguồn nước ngọt của huyện Bình Đại, thị trấn Bình Đại có diện tích tự nhiên 1383 ha, có 6 ấp, khu phố và 97 tổ nhân dân tự quản;
 +</p>
 +
 +<​p>​Người dân Thị trấn Bình Đại sống chủ yếu bằng nghề kinh doanh thương mại, dịch vụ và nuôi trồng thủy sản. Nằm trên tuyến đường tỉnh 883, Thị trấn Bình Đại được xem là vị trí thuận lợi đưa huyện trở thành địa bàn kinh tế, là một đầu mối giao thương quan trọng trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, bởi nó được tỏa đi các địa phương và nối liền với trục kinh tế nằm dọc bên bờ sông Tiền.<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​Năm 2016, thị trấn Bình Đại được công nhận là đô thị loại IV.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1332
 +Cached time: 20181011034341
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.172 seconds
 +Real time usage: 0.221 seconds
 +Preprocessor visited node count: 934/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 39400/​2097152 bytes
 +Template argument size: 700/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2799/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.067/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.21 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 173.484 ​     1 -total
 + ​57.43% ​  ​99.638 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​52.37% ​  ​90.852 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​23.91% ​  ​41.487 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​20.71% ​  ​35.925 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​15.90% ​  ​27.577 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​12.98% ​  ​22.518 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_B&​igrave;​nh_&#​272;&#​7841;​i
 + ​11.70% ​  ​20.304 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  8.07%   ​13.998 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_B&#​7871;​n_Tre
 +  7.03%   ​12.190 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1262667-0!canonical and timestamp 20181011034341 and revision id 40658245
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
2291-b-nh-i-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)