User Tools

Site Tools


2289-b-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

2289-b-ng-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​71/​IceBlockNearJoekullsarlon.jpg/​220px-IceBlockNearJoekullsarlon.jpg"​ width="​220"​ height="​147"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​71/​IceBlockNearJoekullsarlon.jpg/​330px-IceBlockNearJoekullsarlon.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​71/​IceBlockNearJoekullsarlon.jpg/​440px-IceBlockNearJoekullsarlon.jpg 2x" data-file-width="​2971"​ data-file-height="​1984"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Một khối băng tự nhiên</​div></​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c2/​SnowflakesWilsonBentley.jpg/​220px-SnowflakesWilsonBentley.jpg"​ width="​220"​ height="​281"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c2/​SnowflakesWilsonBentley.jpg/​330px-SnowflakesWilsonBentley.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c2/​SnowflakesWilsonBentley.jpg/​440px-SnowflakesWilsonBentley.jpg 2x" data-file-width="​1124"​ data-file-height="​1437"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​Băng</​b>​ hay <​b>​nước đá</​b>​ là dạng rắn của nước. Dạng tồn tại phổ biến nhất của băng là I<​sub>​h</​sub>,​ hình thành khi nước đông đặc tại 0 độ C (273.15 K, 32 độ °F) tại áp suất khí quyển tiêu chuẩn, có tỉ trọng nhỏ hơn nước lỏng. Băng xuất hiện trong tự nhiên qua các dạng như tuyết, mưa đá, sông băng, các tảng băng ở địa cực.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +<​p>​Băng có thể là bất kỳ một trong 17 pha rắn chắc được biết đến của nước.
 +<img alt="​Biểu đồ các dạng thù hình của nước"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​08/​Phase_diagram_of_water.svg/​512px-Phase_diagram_of_water.svg.png"​ width="​512"​ height="​432"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​08/​Phase_diagram_of_water.svg/​768px-Phase_diagram_of_water.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​08/​Phase_diagram_of_water.svg/​1024px-Phase_diagram_of_water.svg.png 2x" data-file-width="​512"​ data-file-height="​432"/>​
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Băng</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1263
 +Cached time: 20181011131844
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.164 seconds
 +Real time usage: 0.206 seconds
 +Preprocessor visited node count: 436/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 23923/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1032/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1054/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.046/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.77 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 128.252 ​     1 -total
 + ​38.78% ​  ​49.735 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​32.67% ​  ​41.902 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Cite_journal
 + ​30.95% ​  ​39.688 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​259;​ng
 + ​28.92% ​  ​37.095 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​14.82% ​  ​19.001 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 + ​13.50% ​  ​17.311 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wiktionary
 + ​11.65% ​  ​14.936 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flatlist
 + ​11.47% ​  ​14.707 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​11.36% ​  ​14.568 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​541321-0!canonical and timestamp 20181011131844 and revision id 26823939
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
2289-b-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)