User Tools

Site Tools


2289-b-ng-la-gi

Một khối băng tự nhiên

Băng hay nước đá là dạng rắn của nước. Dạng tồn tại phổ biến nhất của băng là Ih, hình thành khi nước đông đặc tại 0 độ C (273.15 K, 32 độ °F) tại áp suất khí quyển tiêu chuẩn, có tỉ trọng nhỏ hơn nước lỏng. Băng xuất hiện trong tự nhiên qua các dạng như tuyết, mưa đá, sông băng, các tảng băng ở địa cực.[1]

Băng có thể là bất kỳ một trong 17 pha rắn chắc được biết đến của nước. Biểu đồ các dạng thù hình của nước

2289-b-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)